Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

IPARD podsticaji u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Home / IPARD / IPARD podsticaji u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

PODSTICAJI SU REGULISANI PRAVILNIKOM O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA od 20. septembra 2017. godine sa izmenama i dopunama od 15. decembra 2017. ( u daljem tekstu Pravilnik ). Zahtev za podsticaj podnosi se na osnovu raspisanog Javnog poziva koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede/Uprava za agrarna plaćanja i koji naročito sadrži rok za podnošenje zahteva, raspoloživa sredstva, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke. Javni pozivi se raspisuju sukcesivno, s tim da je javni poziv za poljoprivrednu mehanizaciju raspisan 25. decembra 2017.godine, a javni poziv za nabavku traktora biće raspisan 5. januara 2018. Godine. Informacije o novim pozivima biće nakanadno  objavljene.

 

Pravo na ovu vrstu podsticaja imaju lica koja su upisana u registar poljoprirednih gazdinstava, koja su u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradničke zadruge i koja ispunjavaju Pravilnikom definisane uslove. Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje se u 4 sektora: mleko, meso, voće i povrće i ostali usevi. Informacije o mestu investicije, realizaciji investicije i pravu na podsticaj. Pravilnikom su prihvaćene sledeće vrste troškova: opšti troškovi, troškovi u vezi sa izgradnjom, troškovi vezani sa nabavkom opreme. Okviri IPARD podsticaja kreću se u sektorima mleka i mesa od 5,000 do 1,000,000 evra, a u sektoru voća povrća i ostalih useva od 5,000 do 700,000 evra. Iznos IPARD podsticaja kreće se u rasponu od 60% do 70% opravdanih troškova. Podnosilac zahteva mora da ispunjava opšte uslove za ostvarivaje prava na podsticaj kao i posebne ulsove po sektorima. Podnosilac zahteva može nabaviti samo jedan traktor do 100kW tokom trajanja IPARD programa, sa različitom snagom po sektorima, s tim da se pored traktora podsticaji daju i za nabavku poljoprivredne mehanizacije (isključujući kombajne) i to: priključne poljoprivredne mašine, mašine i oprema za primarnu obradu zemljišta, mašine i oprema za dopunsku obradu zemljišta, mašine i oprema za đubrenje zemljišta, mašine i oprema za setvu, za sadnju, za zaštitu bilja i transport. Pravilnikom je definisana i lista neprihvatljivih troškova koji mogu da se jave u toku realizacije, ali za koje se ne daju podsticaji. Lista prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda definisana je Prilogom 2 Pravilnika. Potrebna dokumentacija za učešće na konkursu obuhvata Zahtev za odobrenje projekta na osnovu raspisanog javnog konkursa koji se objavljuje kao prilog konkursa, poslovni plan koji se radi u formi jednostavnog poslovnog plana za investicije do 50,000 evra i koji mora da ispunjava kriterijume: da je  pozitivan kumulativni novčani tok, da odnos prihoda i rashoda nije manji od 1, da je kumulativni novčani tok pozitivan tokom trajanja ekonomskog veka projekta ili poslovni plan za investicije preko 50,000 evra gde su kriterijumi: koeficijent tekuće likvidnosti ne manji od 0.9, odnos prihoda i rashoda ne manji od 1, odnos obaveza i kapitala ne veći od 4, pozitivan kumulativni novčani tok, diskonta stopa ne veća od kamatne i ne manja od 6% za preračune, interna stopa rentabilnosti veća od 6, neto sadašnja vrednost jednaka ili veća od nule i da povraćaj investicije ne može da bude duži od ekonomskog veka trajanja projekta.

 

Ostala dokumentacija obuhvata popis pokretne i nepokretne imovine, dokaz o stručnoj spremi i iskustvu iz oblasti poljoprivrede za nosioca, detaljan opis ponuda, s tim da se za iznose do 10,000 evra traži jedna ponuda, a preko 10,000 evra 3 ponude, izračunavanje osnovice za isplatu IPARD podsticaja po podnetim ponudama, uverenja, dodatna dokumenta za preduzetnike, zadruge i privredna društva, dokumenta za investicije u obnovljive izvore energije, investicije za izgradnju i opremanje objekata. Kao dopunski ali neobavezni dokument uz zahtev se podnosi i sertifikat o organskoj proizvodnji ako ga podnosilac zahteva poseduje. Pravilnik definiše listu prihvatljivih zemalja za nabavku, dokumenta koja se pribavljaju po službenoj dužnosti ako ne budu dostavljena. Nakon podnošenja zahteva vrši se administrativna obrada i kontrola ispunjenosti uslova na licu mesta. Zahtevi koji nakon administrativne obrade i kontrole na licu mesta ispune uslove boduju se i rangiraju u rasponu od 10 do 25 zavisno od ispunjenosti kriterijuma. Ako su uslovi ipunjeni, direktor Uprave Rešenjem odobrava projekat. Nakon donošenja rešenja mogu se u posebnim slučajevima vršiti izmene i dopune koje podležu odobrenju.

 

Nakon odobrenja dolazi do realizacije investicije i posebno je važno da se ima u vidu da investicija ne sme da bude započeta pre donošenja Rešenja.

 

Podnosilac zahteva, da bi naplatio podsticaje, mora da ispuni opste i posebne uslove propisane Pravilnikom.

 

Ako ispunjava uslove, podnosilac zahteva pokreće postupak za naplatu i prilaže Pravilnikom propisanu dokumentaciju. Dokumentacija mora biti predata u odgovarajućoj formi.

 

Nakon administrativne obrade zahteva za naplatu, vrši se druga kontrola na licu mesta.

 

Ako administrativna provera i kontrola na licu mesta pokažu da su ispunjeni svi uslovi za isplatu, donosi se Rešenje o isplati IPARD podsticaja.

 

Korisnik sredstava dužan je da izvrši odgovarajuća obeležavanja.

 

Posle isplate moguća je uvek kontrola poštovanja odredbi Pravilnika na licu mesta.

 

Prilozi 1 i 2 – Lista prihvatljivih investicija i troškova i Lista prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda.

Prilozi 3, 6 i 7 integrisani su u tekst dokumenta.

Prilozi 4 i 5 – Format poslovnih plnova: jednostavni poslovni plan(do 50,000evra) i složeni poslovni plan (preko 50,000 evra).

Ostavite komentar